ARA XERR JO!

Jaume Cuera

EDUCAR AMB REFERENTS 

És innegable que s’escena musical balear està experimentant una fase de creixement retrobament i d’implicació a diferents nivells. Cada estació de s’any sorgeixen nous senzills, albums i projectes que tenen per bandera es cant amb sa nostra llengua fusionada amb sonoritats actuals que enriqueixen sa creativitat i sa motivació d’artistes i audiència. A tot això l’hi hem de sumar s’esforç i bona fe de mitjans que ajuden a construir i reivindicar aquesta identitat musical pròpia. Sens dubte un privilegi que, per responsabilitat artística, social i cultural ha d’esdevenir sostenible.

A diferència de generacions anteriors s’està creant un camp de cultiu cultural extens que afavoreix sa consolidació de referents musicals locals i de proximitat. Fet que permet a n’es jovent desenvolupar sa seva expressió artística amb sa seva pròpia llengua, cultura i comunitat. Aquest fet va viure’s sobretot a Catalunya durant sa meravellosa explosió de sa Nova Cançó i posteriorment des Rock Català, que van defensar i posar a l’avantguarda fer música en català, reivindicant sa identitat d’un poble de sa millor manera possible, a través de sa seva pròpia llengua. Aquests moviments han estat clau en es despertar de sa música en català i ara és es nostre torn de reivindicar sa nostra riquesa artística i d’explorar més enllà des català estandarditzat.

De cada vegada més artistes aposten per donar vida a projectes artístics propers a ses seves arrels, ja no cerquen “copiar” o semblar-se a referents nacionals o internacionals, sinó que aposten per sa seva
identitat primerenca i a fer recerca d’atributs que abracen sa nostra identitat com a poble com ara accents variats a més de riquesa i saviesa popular dins el vocabulari. Entre tots i totes esteim construint
una catàleg històric de referents de proximitat. És per això que aquest fet s’ha de nodrir adequadament i s’ha de mantenir viu.

Ara més que mai, és necessari educar amb aquests referents, i es deure de tots i totes ses amants de sa cultura balear cuidar-ho i fer-ho realitat. Aquí entra es paper fonamental des i ses docents, qui tenen es poder d’oferir i fomentar es consum d’aquesta música propera dins de ses escoles de música, centres de primària, instituts, així com treballar aspectes des currículum educatiu a través d’ella, reforçant així es magnífic treball d’aquesta comunitat artística compromesa. D’aquesta manera ses noves generacions podran incorporar a sa seva identitat musical aquesta música de proximitat, elevant sa cultura musical balear a n’es seu proper nivell.

Altres moviments culturals han aconseguit que àrees de desenvolupament musical més petites destaquessin obrint-se pas dins es mainstream de ses oligarquies musicals, com es Madchester (moviment de rock alternatiu de Manchester) que va marcar un abans i un després en sa cultural musical britànica. Podrem fer el mateix a nivell estatal?